Breaking News
Home - News - Blog - คู่สกุลเงินในการซื้อขาย

คู่สกุลเงินในการซื้อขาย

Forex trading หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินคือการซื้อเงินสกุลหนึ่งและขายเงินอีกสกุลหนึ่งออกไปพร้อมกัน ตัวอย่างคู่สกุลเงิน เช่น  คู่สกุลเงินยูโร และสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือคู่สกุลเงินปอนด์ของอังกฤษกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น

คู่สกุลเงินที่ควรรู้จักมี 3 แบบคือ

– คู่สกุลเงินหลัก (Major Currency Pairs) คือคู่สกุลเงินที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐกับกลุ่มสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากและแพร่หลายที่สุด อย่างสกุลเงิน EUR (Euro zone),JPY(Japan),GBP(United Kingdom)

– คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs) คือการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นดอลล่าร์สหรัฐ โดยสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงินรองที่มักใช้จับคู่กับสกุลเงินอื่นๆคือ สกุลเงิน EUR (Euro zone), JPY(Japan), GBP(United Kingdom)  แต่อาจจะเป็นการจับคู่ระหว่างสกุล

– เงินที่ถูกใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักๆสกุลอื่นก็ได้ อย่าง AUD/CHF ที่เป็นการจับคู่สกุลเงินระหว่าง Australia / Switzerland หรือ NZD/CADที่เป็นการจับคู่สกุลเงินระหว่าง New Zealand / Canada

– Exotic Pairs คือ การจับคู่สกุลเงินระหว่างดอลล่าร์สหรัฐกับสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ อย่าง ฮังการี, เม็กซิโก หรือบราซิล ซึ่งเป็นการจับคู่สกุลเงินที่ไม่ได้ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลายนัก

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความต้องการหลักๆคือ กำไร ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อขายคู่สกุลเงินแบบไหน ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องของการทำกำไรเป็นเหตุผลหลักด้วย

currency

Leave a Reply