Breaking News
Home - Uncategorized - การซื้อขายคืออะไร ?

การซื้อขายคืออะไร ?

ถ้าตอบเป็นคําตอบง่ายๆเลยก็คือ “เงิน”

เพราะคุณไม่ได้ กําลังซื้ออะไรที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม(ทางกายภาพ) ชนิดของการซื้อขายประเภทนี้อาจทําให้คุณสับสนได้

คิดว่าการซื้อสกุลเงินเหมือนการซื้อหุ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะเหมือนการซื้อหุ้นในบริษัทราคาของสกุลเงินคือผลสะท้อนโดยตรงของอะไรที่ตลาดคิดเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อคุณซื้อ “เงินสกุลเยนของญี่ปุ่น” โดยพื้นฐานแล้วเหมือนคุณกําลังซื้อหุ้นในเศรษฐกิจญี่ปุ่น คุณกําลังเดิมพันว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกําลังไปได้ด้วยดีและจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ เพราะเมื่อเวลาคุณขาย “หุ้น” เหล่านี้กลับสู่ตลาด ถ้าโชคดี คุณอาจจะจบการขายด้วยการได้ กําไร

โดยทั่วไปแล้ว อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จะเป็นตัวสะท้อนของสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศอื่น เมื่อถึงเวลาที่คุณสําเร็จการศึกษาจาก School of Pipsology คุณจะกระตือรือร้นที่จะเริ่มทํางานเกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆ

สกุลเงินหลักๆ

Symbol Country Currency Nickname
USD United States Dollar Buck
EUR Euro zone members Euro Fiber
JPY Japan Yen Yen
GBP Great Britain Pound Cable
CHF Switzerland Franc Swissy
CAD Canada Dollar Loonie
AUD Australia Dollar Aussie
NZD New Zealand Dollar Kiwi

 

โดยทั่วไปแล้ว สัญลักษณ์ของสกุลเงินมักจะประกอบไปด้วยสามตัวอักษร โดยสองตัวอักษรจะหมายถึงประเทศที่ใช้สกุลเงินเหล่านั้น และตวอักษรตัวที่สามจะระบุชื่อสกุลเงินของประเทศนั้น อย่าง USD, US จะหมายถึง United States และ ตัว D ตัวหลังคือ ตัวแรกของสกุลเงิน Dollar (จากตารางด้านบน)

หรืออย่าง NZD โดย NZ สองตัวแรกของสัญลักษณ์จะแสดงถึงชื่อประเทศที่ใช้สกลเงินนั้น ในที่นี้คือ New Zealand ส่วน D คือตัวอักษรตัวแรกของสกุลเงิน Dollar

สกุลเงินที่ปรากฏในตารางด้านบนถูกเรียกว่า “สกุลเงินหลัก” เพราะสกุลเงินเหล่านี้ถูกซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย

Leave a Reply